Ask a Question

You visited our site and still have questions? Feel free to contact us

Các tham vấn và hướng dẫn không nằm trong khung dịch vụ không thể thay thế cho các kiểm tra và tham vấn của bác sĩ và sẽ không được coi là “chẩn đoán y khoa” hay “ý kiến chuyên môn”. Trong các tình huống cấp bách, hiểm nghèo hoặc khẩn cấp (thể chất và/ hoặc tinh thần), hãy tìm đến Bác sĩ gia đình, cơ sở cấp cứu gần nhất hoặc dịch vụ cứu thương để được chăm sóc y tế kịp thời.

Liên hệ với chúng tôi

Share

Terms of use

Medix FTP Service (the "Service") is designed to provide you with an easy way to transfer files relevant to the management of your case to Medix Medical Services Europe Limited ("Medix", "we" and "us").

 

The following terms and conditions together with the Medix Information Security Policy (which may be found at http://medix- europe.com/Information_Security_Policy.aspx) (together, the "Terms of Service"), form the agreement between you and us in relation to your use of the Service. You should read the Terms of Service carefully before agreeing to them. If you do not understand any part of the Terms of Services, then please contact us at axa-ppp-intl@medix-europe.com for further information. You acknowledge and agree that by clicking on the "Upload" button, you are indicating that you accept the Terms of Services and agree to be bound by them.

 

Using the Service

 

In order to use the Service, you will be required to log in by submitting your member number which was provided to you by the Medix staff, your name and e-mail address. Once you have logged in, you will be able to upload files to the Service. We will download your files to our system and no copy will be retained on the server used to provide the Service. For detailed upload instructions, please click here.

 

Protection of your information

 

We take the safeguarding of your information very seriously. In order to prevent unauthorised access or disclosure of your information we have put in place appropriate physical, electronic and administrative procedures to safeguard and secure the files you upload to the Service. However, no method of transmission over the internet, or method of electronic data storage is 100% secure and while we have put in place appropriate protections, we cannot guarantee the security of information you upload to the Service.

 

Quality and availability of the Service

 

While we make reasonable efforts to provide the Service, it is provided "as is" with no representation, guarantee or warranty of any kind as to its availability, functionality, that it will meet your requirements or that it will be free of errors or viruses.

 

We will not be responsible for any damage to your computer system or the computer system of any third party resulting from your use of the Services where such damage is caused by circumstances which are beyond our reasonable control.

 

I agree
close
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi
Trang chủChính sách Bảo mật Thông tin

Chính sách Bảo mật Thông tin

Medix cung cấp các dịch vụ quản lý chăm sóc sức khỏe cho các công ty và cá nhân muốn nhận được các dịch vụ từ Medix. Do đó, Medix thu thập và lưu trữ thông tin cá nhân và thông tin y tế từ khách hàng của mình, bao gồm thông tin về tình trạng sức khỏe thể chất và tinh thần và tình trạng của họ.

Medix nhận thức được tầm quan trọng và tính chất nhạy cảm của thông tin cá nhân và hoàn toàn cam kết xử lý thông tin tuân thủ theo các nghĩa vụ pháp lý của Medix theo quy định của Luật bảo Vệ Dữ Liệu năm 2017 và các điều khoản Quy Định Bảo Vệ Dữ Liệu Chung ("GDPR") của Liên minh Châu Âu (EU).

Là một phần trong cam kết của Medix đối với việc bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng, chúng tôi đã đạt được và đang duy trì chứng nhận ISO 27001.

Medix cam kết duy trì mức độ bảo mật nghiêm ngặt nhất đối với cơ sở hạ tầng của mình và thực hiện các biện pháp và thủ tục quan trọng để đảm bảo nhận thức và tuân thủ của nhân viên, nhà cung cấp và khách hàng với các cấp độ Bảo mật được yêu cầu.

 

CÁC ĐỊNH NGHĨA ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG CHÍNH SÁCH NÀY
"Thông tin cá nhân" là dữ liệu liên quan đến một cá nhân cụ thể có thể được xác định từ dữ liệu, hoặc từ dữ liệu đó và thông tin khác mà Medix đang nắm giữ hoặc có thể sẽ nắm giữ, và bao gồm cả ý kiến trình bày về cá nhân và bất kỳ ý kiến nhận định nào của Medix hoặc bất kỳ người nào liên quan đến cá nhân.

 

“Thông tin y tế” là một phần của thông tin cá nhân và bao gồm thông tin về sức khỏe thể chất hoặc tinh thần hoặc tình trạng của một cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Lý do cần gặp chuyên gia y tế;
 • Các xét nghiệm và quy trình đã được thực hiện, các kết quả của xét nghiệm và quy trình đó, các phát hiện và chẩn đoán lâm sàng;
 • Các lựa chọn chăm sóc và điều trị được đề xuất bởi một hoặc nhiều chuyên gia y tế khác nhau; các quyết định được đưa ra về việc chăm sóc và điều trị;
 • Chi tiết về hành động mà các chuyên gia y tế đã thực hiện và kết quả của họ.

“Xử lý” thông tin có nghĩa là thu thập, lưu trữ, tổ chức, sử dụng, tiết lộ, chuyển giao hoặc phá hủy thông tin.

 

CÁC QUY ĐỊNH CHÍNH THEO PHÁP LUẬT
Theo quy định của pháp luật, Medix cam kết tuân thủ các nguyên tắc bảo vệ dữ liệu sau đây bao gồm xử lý tất cả thông tin cá nhân liên quan đến Bệnh nhân.

 

Các nguyên tắc bảo vệ dữ liệu như sau:

 • thông tin cá nhân phải được xử lý một cách công bằng và hợp pháp;
 • thông tin cá nhân chỉ nên được thu thập cho một hoặc nhiều mục đích cụ thể và hợp pháp, và không được sử dụng cho các mục đích khác;
 • thông tin cá nhân không được vượt quá mục đích được xử lý;
 • thông tin cá nhân phải chính xác và được cập nhật ở những nơi cần thiết;
 • thông tin cá nhân không được lưu giữ lâu hơn thời hạn cần thiết cho mục đích được xử lý;
 • thông tin cá nhân phải được xử lý theo các quyền của chủ thể dữ liệu theo quy định của Pháp luật;
 • các phương pháp tổ chức và kỹ thuật thích hợp phải được thực hiện để ngăn chặn việc sử dụng trái phép và vô tình bị mất mát hoặc tiêu hủy; và
 • thông tin cá nhân không được truyền tải ra ngoài Liên Minh Châu Âu trừ khi đáp ứng các tiêu chí cụ thể.

Medix cam kết tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc nêu trên trong việc xử lý tất cả thông tin cá nhân liên quan đến Bệnh nhân. Bằng cách thiết lập các chính sách của mình và quy trình thủ tục cho việc xử lý như được nêu trong tài liệu này và trong các tài liệu liên quan khác để thể hiện sự minh bạch với Bệnh nhân và thông qua việc tuân thủ các chính sách và quy trình này, Medix đặt mục tiêu thực hiện các cam kết đó.

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN ĐƯỢC MEDIX LƯU GIỮ
Trong quá trình cung cấp (hoặc xem xét liệu có nên cung cấp) Dịch vụ Medix cho Bệnh nhân, Medix sẽ thu thập các thông tin cá nhân, bao gồm cả thông tin y tế, có liên quan đến Bệnh nhân. Chỉ những thông tin cần thiết cho mục đích cung cấp (hoặc xem xét liệu có nên cung cấp) Dịch vụ Medix cho Bệnh nhân mới được yêu cầu và lưu giữ.

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN CÁ NHÂN
Medix cam kết duy trì tính bảo mật của tất cả thông tin cá nhân và thông tin y tế của Bệnh nhân và sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân và y tế nào liên quan đến Bệnh nhân cho bên thứ ba ngoại trừ trong những trường hợp sau:

 • Cho các bác sĩ và các thành viên khác trong đội ngũ của Medix, là những người cung cấp Dịch vụ Medix, (với điều kiện là việc tiết lộ đó chỉ nhằm mục đích để họ có thể cung cấp Dịch vụ Medix và người nhận bị ràng buộc bởi nghĩa vụ bảo mật);
 • Cho các bác sĩ chuyên khoa, những người có thể ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, để hỗ trợ cung cấp Dịch vụ Medix, với điều kiện là việc tiết lộ đó chỉ nhằm mục đích để họ cung cấp Dịch vụ Medix;
 • Cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe bên thứ ba nếu Medix muốn lấy thông tin y tế từ họ mà những thông tin đó cần thiết cho việc cung cấp Dịch vụ Medix;
 • Cho công ty bảo hiểm có hợp đồng bảo hiểm với Bệnh nhân (hoặc thành viên trong gia đình) mà theo đó Dịch vụ Medix được cung cấp (với điều kiện là việc tiết lộ đó chỉ nhằm mục đích cập nhật tiền sử bệnh án của thành viên và kiểm soát chất lượng.
 • Khi việc tiết lộ được Bệnh nhân yêu cầu hoặc cho phép một cách rõ ràng; hoặc
 • Khi việc tiết lộ được yêu cầu hoặc cho phép bởi pháp luật hoặc các quy định, bởi bất kỳ tòa án nào hoặc bất kỳ cơ quan nhà nước nào có liên quan.

 

TÍNH CHÍNH XÁC
Medix sẽ nỗ lực đảm bảo rằng thông tin cá nhân được lưu giữ là chính xác và luôn được cập nhật. Theo đó, Bệnh Nhân nên thông báo cho Medix nếu họ nhận thấy rằng bất kỳ thông tin cá nhân nào do Medix nắm giữ đã cũ hoặc không chính xác.

 

LƯU TRỮ DỮ LIÊU

Tất cả thông tin cá nhân của Bệnh Nhân do Medix nắm giữ sẽ được lưu trữ một cách bảo mật và quyền truy cập chỉ giới hạn cho những người được Bệnh Nhân và/hoặc Medix ủy quyền sử dụng nhằm mục đích cung cấp Dịch vụ Medix.

 

QUYỀN YÊU CẦU TRUY CẬP
Bệnh Nhân có quyền yêu cầu bằng văn bản vào bất kỳ thời điểm nào để có được bản sao của bất kỳ dữ liệu cá nhân nào về họ mà Medix nắm giữ khi cung cấp đầy đủ bằng chứng xác định danh tính. Nếu sau khi tiếp nhận thông tin đó, Bệnh Nhân cho rằng bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà Medix lưu giữ là không chính xác, Bệnh Nhân có thể yêu cầu sửa đổi dữ liệu không chính xác đó.
Tất cả các yêu cầu về quyền truy cập được chuyển tiếp đến Trưởng ban Tuân thủ Bảo mật Dữ Liệu.

 

LƯU GIỮ/XÓA BỎ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Medix chỉ lưu giữ thông tin cá nhân trong thời gian cần thiết cho các mục đích mà các dữ liệu đó đã được thu thập và do đó sẽ trả lại, tiêu hủy hoặc xóa bỏ khỏi hệ thống dữ liệu cá nhân của Medix khi không còn đáp ứng yêu cầu.

Tất cả thông tin cá nhân liên quan đến Bệnh nhân do Medix nắm giữ sẽ được trả lại cho Bệnh nhân hoặc bị tiêu hủy sau khoảng thời gian tối thiểu 10 năm kể từ ngày Medix ngừng cung cấp Dịch vụ Medix cho Bệnh nhân đó.
Việc hủy bỏ thông tin phải được tiến hành một cách bảo mật và theo cách thức phù hợp.

 

THÔNG BÁO CHO VĂN PHÒNG ỦY VIÊN THÔNG TIN
Medix đã gửi thông báo cho Ủy viên Thông tin (viết tắt là "IC") và đã đăng ký với IC.

 

GIÁM SÁT VÀ RÀ SOÁT CHÍNH SÁCH

Chính Sách này được rà soát định kỳ hằng năm bởi ban giám đốc của Medix. Các khuyến nghị cho bất kỳ sửa đổi nào sẽ được báo cáo cho Chủ Tịch, Giám Đốc Y Tế Toàn Cầu và Trưởng ban Tuân thủ Bảo mật Dữ Liệu. Tất cả các sửa đổi sẽ được rà soát và kiểm tra bởi các cố vấn pháp lý của Medix.

 

Medix sẽ tiếp tục rà soát tính hiệu quả của chính sách này để đảm bảo đạt được các mục tiêu đã nêu.

Những thắc mắc liên quan đến bảo mật và an toàn thông tin y tế vui lòng gửi email đến địa chỉ: info@medix-global.com

Bằng việc tiếp tục truy cập vào trang web này, bạn đồng ý để cookies được sử dụng trên thiết bị của bạn như được mô tả trong chính sách cookie của chúng tôi trừ khi bạn đã vô hiệu hóa chúng. Bạn có thể thay đổi cài đặt cookie của mình bất cứ lúc nào nhưng các phần trong trang web của chúng tôi sẽ không hoạt động chính xác nếu không có chúng.

ok